§ 1

Regulamin wyświetlania bezpłatnych ogłoszeń na portalu internetowym miastko24.pl

1. Zamieszczanie bezpłatnych ogłoszeń na portalu internetowym miastko24.pl jest dokonywane w oparciu o niniejszy regulamin.

2. Administrator portalu miastko24.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń.

3. Za zamieszczenie ogłoszenia, które nie jest zgodne z prawem lub zasadami współżycia społecznego odpowiedzialność ponosi osoba zlecająca zamieszczenie ogłoszenia.

4. Ogłoszeniodawcą może być wyłącznie pełnoletnia osoba prywatna.

5. Firmy i przedsiębiorstwa mogą publikować swoje ogłoszenia, ale podlega to opłacie. Kontakt dla firm - 513 313 112 lub reklama@miastko24.pl

§ 2

Niedozwolone jest zamieszczenie ogłoszeń dotyczących:

1. Towarów pochodzących z kradzieży lub wprowadzonych do obrotu niezgodnie z obowiązującym prawem

2. Narkotyków i materiałów pornograficznych

3. Towarów stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego

4. Organów ludzkich lub zwierzęcych

5. Ogłoszeń mających na celu niepokojenie osób trzecich

6. Produktów farmakologicznych, także tych dopuszczonych do obrotu pozaaptecznego.

7. Ogłoszeń w dziale NIERUCHOMOŚCI  nie mogą zamieszczać firmy oraz podmioty gospodarcze
(biura, pośrednicy), które w ramach swej działalności gospodarczej zajmują się sprzedażą oraz obrotem nieruchomościami. Zamieszczenie takiego ogłoszenia przez w/w podmiot oznacza wyrażenie zgody na każdorazowe obciążenie kwotą 100 zł netto i w efekcie wystawienie faktury VAT za publikację takiego ogłoszenia. Nadawcy ogłoszeń są regularnie sprawdzani poprzez wykonywanie połączeń telefonicznych pod wskazany w ogłoszeniu numer.

8. Firmy oraz podmioty gospodarcze (biura, pośrednicy) , które w ramach swej działalności gospodarczej zajmują się  sprzedażą oraz  obrotem nieruchomościami mają możliwość emisji ogłoszeń promowanych wyłącznie w dziale BIURA NIERUCHOMOŚCI.

9. Ogłoszeniodawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szeroko pojętą treść umieszczonego ogłoszenia, w szczególności za prawdziwość, rzetelność jego treści , a także zgodność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

10. Ogłoszenia niezgodne z regulaminem ogłoszeń promowanych będą usuwane z ogłoszeń promowanych i/lub całkowicie kasowane z portalu. Opłata nie będzie zwracana.

§3

Administrator portalu miastko24.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za:

1. Treść ogłoszeń oraz linki do zasobów ujętych w treści ogłoszenia

2. Zamieszczenie przez użytkowników danych niezgodnych z prawdą lub podanie danych fałszywych

3. Za to, w jaki sposób, ani do jakich celów dane zamieszczone w portalu miastko24.pl zostaną wykorzystane

4. Funkcjonowanie serwisu i wynikłe z tego faktu komplikacje.

§ 4

Administrator Portalu miastko24.pl zastrzega sobie prawo do:

1. Usuwania ogłoszeń niezgodnych z prawem oraz niniejszym regulaminem

2.Usuwanie ogłoszeń dodawanych wielokrotnie oraz dodawanych wielokrotnie w różnych kategoriach

3. Usuwania ogłoszeń naruszających normy moralne, dobre obyczaje, godność człowieka, uczucia religijne, przekonania polityczne oraz związanych z dyskryminacją rasową lub płciową

4. Usuwania ogłoszeń , których treść odsyła do konkurencyjnych pism, internetowych serwisów ogłoszeniowych, bądź innych, konkurencyjnych dla portalu miastko24.pl nośników informacji.

5. Usuwania ogłoszeń w sytuacji określonej prawem prasowym, jak również wtedy gdy ich treść pozostaje w sprzeczności z linią programową i charakterem portalu miastko24.pl

6. Usuwania ogłoszeń zamieszczanych w nieprawidłowych kategoriach lub zmiany kategorii publikowanego ogłoszenia

7. Usuwania ogłoszeń, których czytelność utrudnia lub uniemożliwia przeglądanie serwisu

8. Usuwania ogłoszeń po okresie 30 dni o daty ich publikacji.

9. Wykorzystywania adresów e-mail do działań marketingowych prowadzonych przez Portal miastko24.pl

10. Edycji i usuwania ogłoszeń bez podania przyczyny

11. Modyfikowania niniejszego regulaminu

12. Czasowego przerywania pracy serwera

13. Zaprzestania świadczenia usług ogłoszeniowych.

14. Korzystanie z działu Ogłoszenia Portalu miastko24.pl jest równoznaczne z akceptacją tego regulaminu.